Algemene voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan een workshop, cursus, weekend of vakantie van CobiCreation of Creaafrika

Bij deelname aan of inschrijving voor een van mijn activiteiten en/of het aanvaarden van een prijsopgave/offerte van CobiCreation en Creaafrika ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Is er een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: C. Gaasbeek in mijn bedrijf CobiCreation (en daarmee indien van toepassing ook bedoeld Creaafrika), gevestigd te Veenendaalseweg 19, 6745 XJ  De Klomp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76799905, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een activiteit volgt of andere overeenkomst aangaat met mij. Ook is inbegrepen de wettelijk vertegenwoordiger van klanten onder de 18 jaar, opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf dan wel alle deelnemers van de door CobiCreation georganiseerde activiteiten.
Activiteit: de door CobiCreation aangeboden diensten en producten van uit creatieve workshops, cursussen, weekenden en vakanties en andere opdrachten. Tenzij specifiek bij een koptekst de activiteiten zijn benoemd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,  en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

AANBOD
1. Ik doe een aanbod op de website of op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
2. Als je mij verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of een door mij te maken kunstwerk, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3. Een door mij mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend voor de klant en 2 weken geldig. Daarna beschouw ik het aanbod als vervallen en kan op jouw verzoek een ander aanbod gedaan worden.
4. Aanvaardingen van een aanbod (ook in de vorm van een opdrachtbevestiging van jou) die aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als het vervallen van het oorspronkelijke aanbod.

OVEREENKOMST
1. Als je je inschrijft voor een activiteit door middel van het inschrijfformulier, contactformulier, email of telefonisch voor een bepaalde activiteit dan wordt dit beschouwd als een definitieve overeenkomst tussen jou en mij. Je aanvaardt met inschrijving de algemene voorwaarden.
2. Je ontvangt een bevestiging van de overeenkomst die we gesloten hebben.
3. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
4. Ik behoud altijd het recht om workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
5. Als je hinder veroorzaakt of je misdraagt tijdens een activiteit, dan hebben wij het recht onze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Vervolgens je te weigeren of te verwijderen uit de activiteit, en te weigeren voor volgende activiteiten. Je krijgt het betaalde geld dan niet terug.

PRIJS/BETALING
1. De door mij opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele vervoerskosten. De prijzen zijn gebaseerd op inkoopprijzen, kosten van arbeidsloon en belastingen.
2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren ben ik gerechtigd de in offertes en aanbiedingen vermelde prijzen te verhogen.

FYSIEKE WORKSHOPS EN CURSUSSEN
1. Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail of anders overeengekomen bevestiging, die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2. Een workshop of cursus dient vooraf betaald te worden. In overleg is (cash) betaling bij aanvang van de activiteit ook mogelijk.
3. Bij afmelding voor een workshop of cursus blijf je verplicht te betalen. 
Bij het niet verschijnen tijdens een workshop of cursus, wordt geen geld teruggeboekt of moet het vereiste bedrag alsnog betaald worden.
4. Mocht je niet aan een activiteit deel kunnen nemen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld dit wel.
5. Indien men door onvoorziene omstandigheden een deel van een cursus mist kan dit deel in overleg worden ingehaald mits de cursus herhaald wordt.
6. Alle fysieke activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Ik houd me daarbij het recht voor de locatie te veranderen, als dit nodig mocht zijn. Dit natuurlijk alleen in uiterste nood.
7. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor jouw eigen rekening.

ONLINE WORKSHOPS EN CURSUSSEN
1. Je kunt pas NA volledige betaling deelnemen aan een online activiteit.
Toegang tot de activiteit is persoonlijk. Je mag je inloggegevens en de materialen van de activiteit niet met anderen delen.
2. Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of een gemiste activiteit doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
3. Een activiteit kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest.
4. Een online activiteit heeft geen bedenktijd en prijzen zijn niet bespreekbaar.

CREATIEVE WEEKENDEN EN VAKANTIES
1. Als je je inschrijft voor een weekend of vakantie, verplicht je je tot betaling van de aangegeven bedragen en data zoals aangegeven in de bevestiging
2. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan
3. Indien je tekortschiet in je verplichting tot betaling kan ik voor de inning van de openstaande factuur / betaling de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor jouw rekening.
Mocht je (helaas) willen annuleren dan betaal je naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten:
Bij annulering tot 4 weken vóór de gereserveerde aankomstdatum: 80% van de reissom.
Bij annulering binnen 4 weken vóór de vertrekdag: 100% van de reissom.
Let op! We raden je aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten.
Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor welke opgelopen schade of letsel dan ook tijdens jouw weekend of vakantie. Wij raden je daarom ook aan een goede reisverzekering af te sluiten

ANNULERING/VERPLAATSING DOOR JOU
Bij bovengenoemde activiteiten staan per activiteit de specifieke annulering en verplaatsings regels.

ANNULERING/VERPLAATSING DOOR MIJ
1. Ik ben gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. Betalingen vooraf worden terugbetaald bij het niet doorgaan van een workshop of cursus.
2. Ik ben gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van die activiteit te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of telefoon en heeft de mogelijkheid in overleg de inschrijving kosteloos te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering worden eventueel betaalde workshop of cursuskosten terugbetaald.
3. Ik ben gerechtigd bij ziekte de docent te vervangen door een ander of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij mijn annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulering worden eventueel betaalde workshop of cursuskosten terugbetaald.

CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van CobiCreation.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Ik ben niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers, noch voor enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een activiteit.
2. Tijdens een activiteit wordt er soms gewerkt met materialen die op kleding of spullen kunnen afgeven. Ik ben niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf, inkt of lijm.
3. Voor een creatief weekend of vakantie dien je zelf een annuleringsverzekering  af te sluiten. Dit wordt niet door mij verzorgd
4. Ik kan niet worden aangesproken op gevolgen van overmacht. Zoals bijvoorbeeld niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte, ingeschakelde derden, werkstaking, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transport moeilijkheden, overheidsmaatregelen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.

PUBLICATIE/PROMOTIE
1. Bij aanvang van fysieke activiteiten wordt je mondeling toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal waarop je herkenbaar kan zijn.
Mits je (vooraf) bezwaar maakt, ben ik gerechtigd het beeldmateriaal dat tijdens activiteiten is gemaakt, te gebruiken voor promotie en publicatiedoeleinden.
2. Ik heb het recht door jou in mijn Facebookgroepen gepost werk en foto’s te gebruiken voor promotie en publicatiedoeleinden. Als je meedoet aan een FB groep ga je hier automatisch mee akkoord.
3. Je ontvangt geen vergoeding of restitutie voor door mij gebruikt beeldmateriaal.

GEHEIMHOUDING
1. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Je mag op geen enkele wijze cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan mij toekomen, aan derden af staan of in gebruik geven. Tenzij dit met mij is besproken en schriftelijk overeengekomen.
2. Bij deelname verplicht je je tot geheimhouding van alle informatie van medecursisten tijdens activiteiten en waarvan cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

PRIVACY
Ik hecht veel waarde aan privacy en ga vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De privacyverklaring staat op de website cobicreation.nl. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing als u de website bezoekt, een overeenkomst sluit (inschrijving of boeking) en/of aanmelding voor de nieuwsbrief.

KLACHTEN
1. Heb je een klacht over een activiteit? Neem dan contact met mij op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
2. Ook bij het indienen van een klacht onthef je je niet van betalingsverplichting van een activiteit.

Alles duidelijk? Zo niet, mail dan je vraag naar cobigaasbeek@gmail.com
Dank je wel voor het lezen van en akkoord gaan met deze voorwaarden.

Contactgegevens: CobiCreation.nl – Cobi Gaasbeek – cobigaasbeek@gmail.com
Bedrijfsgegevens: CobiCreation & Creaafrika – Veenendaalseweg 19 – 6745 XJ  De Klomp – KvK 76799905 – BTWnr. NL003139333B42 – Bank  NL17 RABO 0353 8735 00  t.n.v.  J. Gaasbeek 

cobigaasbeek@gmail.com | + 316-10112879  |  Veenendaalseweg 19, 6745 XJ De Klomp

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden

Pin It on Pinterest

Stel hier je vraag